امروز: شنبه 27 مرداد 1397

استیون هاوکینگ احتمال میدهد زندگی در کرات دیگر جهان در غالبی جریان داشته باشد که ما حتی توانایی اندیشیدن به آن را نداریم، زندگی‌ای که بر پایه ساختار کربن نباشد!
پرتو سیستم خزر

partosystemk@